23 มี.ค 62 โรงเหล้าแสงจันทร์ ทุกสาขา ปิดให้บริการ 1 วัน เนื่องด้วยวันก่อนวันเลือกตั้ง