17 พ.ค 60 โรงเหบ้าแสงจันทร์ กับกิจกรรม#โครงการจากใจสู่มือ แจกอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนชายแดนไทย-เขมร อ.ตาพระยา จ. สระแก้ว

17 พ.ค 60 โรงเหบ้าแสงจันทร์ กับกิจกรรม#โครงการจากใจสู่มือ แจกอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนชายแดนไทย-เขมร อ.ตาพระยา จ. สระแก้ว

Share this post